Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden Notariskantoor De Jonge

1. Notariskantoor De Jonge is de handelsnaam van mr. E.J. de Jonge, notaris te Harderwijk, en heeft als zodanig het uitoefenen van een notarispraktijk ten doel.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht of rechtsbetrekking tussen Notariskantoor De Jonge en de cliënt, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht.

3. De bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn niet alleen gemaakt ten behoeve van Notariskantoor De Jonge, maar ook ten behoeve van alle notarissen, kandidaat-notarissen en alle personen die voor Notariskantoor De Jonge werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die door Notariskantoor De Jonge bij de uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten Notariskantoor De Jonge aansprakelijk zou kunnen zijn.

4. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Notariskantoor De Jonge, die als enige opdrachtnemer geldt; ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten. De cliënt stemt ermee in dat Notariskantoor De Jonge de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door aan haar verbonden notarissen, kandidaat-notarissen, alle personen die voor Notariskantoor De Jonge werkzaam zijn en in voorkomend geval met inschakeling van derden.

5. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Tenzij dat door Notariskantoor De Jonge uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard mogen anderen dan de opdrachtgever niet op het resultaat van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen.

6. Notariskantoor De Jonge zal bij de uitvoering van de haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van de door haar in te schakelen andere personen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

7. Indien de uitvoering van een opdracht door Notariskantoor de Jonge leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Notariskantoor De Jonge wordt uitbetaald, met inbegrip van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Notariskantoor De Jonge komt.

8. Notariskantoor De Jonge is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van derden. Notariskantoor De Jonge is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. Notariskantoor De Jonge sluit iedere aansprakelijkheid uit die het gevolg is of op enige wijze in verband staat met insolventie van enige bank, enige financiële instelling of andere derde partij.

9. Een aanspraak op schadevergoeding van de cliënt vervalt in ieder geval twaalf (12) maanden nadat de cliënt bekend wordt met de schade, welke direct of indirect voortvloeit uit de gebeurtenis of omstandigheid waarvoor Notariskantoor De Jonge aansprakelijk is of zou kunnen zijn.

10. Voor de uitvoering van de opdracht is de cliënt aan Notariskantoor De Jonge een honorarium verschuldigd, welk honorarium, tenzij anders overeengekomen, zal worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met jaarlijks door Notariskantoor De Jonge vast te stellen uurtarieven. De in rekening te brengen uurtarieven worden behoudens inhoudelijke tariefsaanpassing telkens met ingang van 1 januari aangepast overeenkomstig de consumentenprijsindex voor alle huishoudens over de daaraan voorafgaande periode november tot en met oktober, met dien verstande dat de bedragen worden afgerond op een veelvoud van € 2,50.

11. Door Notariskantoor De Jonge ten behoeve van de opdrachtgever betaalde leges en andere onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. Ter dekking van de algemene kantoorkosten (zoals porti, telefoon, fax en kopieerkosten e.d.) kan een percentage (maximaal 6%) van het honorarium in rekening worden gebracht.

12. Alle bedragen zijn exclusief B.T.W. De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van veertien (14) dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie.

13. Notariskantoor De Jonge is steeds gerechtigd van de cliënt een voorschot op het honorarium te verlangen, welk voorschot met de eindafrekening zal worden verrekend. Daarnaast zal cliënt op eerste verzoek ten genoegen van Notariskantoor De Jonge zekerheid verstrekken voor de nakoming van de verplichtingen van de cliënt jegens Notariskantoor De Jonge.

14. De rechtsverhouding tussen de cliënt en Notariskantoor De Jonge wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats waarin Notariskantoor De Jonge is gevestigd. Indien Notariskantoor De Jonge evenwel als eisende partij optreedt, is zij in afwijking van de vorige volzin bevoegd het geschil aanhangig te maken bij een zonder dit beding bevoegde rechter.